Otázky a odpovědi - Vlastní darování

Mohu darovat dřeň jen v České republice, nebo i v zahraničí?

Každá národní registr za své dárce ručí a zodpovídá po odborné, etické i lidské stránce. Jste-li člen Českého národního registru dárců dřeně (ČNRDD), odběr vašich krvetvorných buněk se může uskutečnit pouze ve smluvním akreditovaném Odběrovém centru ČNRDD ve Fakultní nemocnici v Plzni.

Co se stane, budu-li vybrán(a) a dřeň nebudu moci nebo chtít darovat?

Pro vás se nestane nic. Za uskutečnění transplantace není dárce žádným způsobem právně zodpovědný a nikdo vyjma několika pověřených pracovníků registru, kteří jsou vázáni mlčenlivostí, se o vašem odstoupení nedozví.

Může se dárci při odběru něco stát? Jaké jsou možné komplikace?

O možných komplikacích a rizicích obou typů odběru píšeme v kapitole Jak se dřeň daruje. Dotazy na cokoliv dalšího, co vás zajímá, můžete kdykoliv individuálně prodiskutovat s odborně vyškolenými pracovníky Dárcovských center nebo si vyžádat další informace od nezávislých odborníků. Můžete k tomu použít i formulář z tohoto webu Žádost o informace - jiná sdělení.

Z obecného hlediska je potřeba říci, že určitá minimální rizika existují, jako jsou v lidském životě vždycky a ve všem. Záleží jen na individuálním rozhodnutí dárce, je-li ochoten je v zájmu záchrany jiného člověka podstoupit. ČNRDD zaručuje svými Standardy i Standardy Světové asociace dárců dřeně zachovávání všech opatření, aby rizika, kterým jsou dobrovolní dárci vystaveni, minimalizoval na nejmenší možnou míru. Bezpečnost dobrovolných dárců je při všech jeho činnostech vždycky na prvním a nejhlavnějším místě před vším ostatním.

Existuje nějaké pojištění?

Dárce je ze zákona pojištěn proti veškerým rizikům, souvisejícím s lékařským zákrokem ve zdravotnickém zařízení, tedy i v souvislosti s odběrem. Na dobu jednoho roku po odběru dostávají dárci navíc zdarma životní pojistku a invalidní pojištění.

Může se dřeň anebo krvetvorné buňky odebrat do zásoby?

Technicky to možné je, u dobrovolných dárců se to ale v praxi nedělá. Čerstvě odebrané krvetvorné buňky mají vždycky lepší životnost a lepší transplantační efekt než buňky, uschované jakýmkoliv způsobem.

Transport čerstvě darovaných krvetvorných buněk (stejně jako jiných krevních produktů) se zajišťuje po celém světě tak, že je vyškolený kurýr letecky doručí za pacientem do 24 hodin, a to i v případech, kdy odběrové centrum a příslušné transplantační pracoviště dělí vzdálenosti zemí či kontinentů.

Mohu darovat dřeň anebo krvetvorné buňky vícekrát?

Můžete, budete-li s tím souhlasit. Opakované darování pro rodinné příslušníky, je-li pro úspěch transplantace nutný, je v praxi běžná věc. Opakované darování u nepříbuzného dobrovolného dárce má svá pravidla, obsažená ve Standardech ČNRDD (v plném znění v kapitole Pro odborníky). Jednoduše vám je vysvětlí pracovníci vašeho Dárcovského centra.

Dobrovolný dárce je po odběru dřeně/krvetvorných buněk na rok vyřazen ze systému vyhledávání pro jiné nemocné. Pokud ale souhlasí, může setrvat dál v registru a být znovu zařazen(a) do vyhledávacího procesu pro dalšího nemocného, ne ale dříve než za rok po prvním odběru. Během prvního roku po odběru může být dárce požádán v případě potřeby o druhé darování pouze pro stejného pacienta, kterému už jednou krvetvorné buňky daroval. Dodatečné darování je někdy potřebné k podpoře transplantačního efektu (ve většině takových případů jde o dodatečný odběr lymfocytů (imunitních bílých krvinek) na separátoru bez předchozí stimulace růstovým faktorem. Standardy ČNRDD připouštějí i dodatečné darování krevních destiček či plné krve.

Dozvím se, pro koho je určena moje dřeň?

Z důvodů ochrany obou stran je vzájemná identita dárce a příjemce dřeně/krvetvorných buněk přísně utajena. O příjemci můžete dostat jen nejobecnější informaci (pohlaví a přibližný věk). Chcete-li, můžete ale svému pacientovi poslat prostřednictvím koordinačního centra ČNRDD písemný vzkaz bez udání svého jména, bydliště a národnosti. Bude bezpečně doručen správnému adresátovi na správné místo.

Mohu se se svým pacientem někdy setkat?

S příjemcem vaší dřeně se v žádném případě nesetkáte v období transplantace. Některé registry připouštějí vzájemné seznámení později, pokud si obě strany setkání výslovně přejí a to až v době, kdy je transplantovaný pacient mimo všechna rizika. Nikdy to není dříve než rok od výkonu. Obecně se však setkání nedoporučuje. Není to jen proto, že cesta nemocného od úspěšné transplantace k definitivnímu uzdravení je poměrně dlouhá. Anonymita totiž bezpečně chrání obě strany před možnou nepředvídatelnou zátěží. Vztahy mezi lidmi i různé životní situace jsou složité a mohou se měnit i v průběhu doby. Dar kostní dřeně neznámému člověku je skutečným darem života jednou provždy, který platí, ať se dotyční lidé znají či neznají a ať se v budoucnu stane cokoliv.

Pozdější seznámení dárce s příjemcem jeho dřeně jsou povolena jen výjimečně, na nezávislou písemnou žádost obou stran a vždycky až v době, kdy na žádné straně nehrozí nejmenší komplikace. Uvolnění identity dárce i příjemce musí vždy schválit také vedoucí lékař ČNRDD po získání dostatečných informací o zdravotním a psychickém stavu bývalého pacienta i jeho dárce.