Poslání a cíl

Hlavním cílem ČNRDD je soustavně budovat databázi lidí, kteří jsou ochotni kdykoliv v budoucnu darovat část vlastních krvetvorných buněk neznámému nemocnému, aby svým darem pomohli uskutečnit transplantaci kostní dřeně a přispěli tak k záchraně jeho vážně ohroženého života.

Hlavní cíle ČNRDD:

Soustavně budovat kvalitní funkční databázi dobrovolných dárců krvetvorných buněk a jejím prostřednictvím pomáhat uskutečňovat nepříbuzenské transplantace dřeně maximálnímu počtu nemocných, kteří jsou k této léčbě indikováni v ČR i kdekoliv jinde ve světě.


Trvale rozvíjet pracovní standardy a postupy, optimální z hlediska dárce i pacienta a odpovídající současnému stavu medicínského poznání, mezinárodních etických a právních norem, které zaručí bezpečnost, komfort, diskrétnost, anonymitu a celkově dobrý pocit každému dárci i nemocnému.


Umožnit stejně rovný, přímý a rychlý přístup k databázi dárců všem potřebným nemocným, u nichž je řešena potřeba transplantace krvetvorných buněk v České republice i v zahraničí. Zvláštní pozornost ČNRDD věnuje maximální eliminaci finančních bariér, jimž mohou být nemocní, kteří potřebují transplantaci od nepříbuzného dárce, vystaveni.

ČNRDD zajišťuje:

Osvětu a získávání dobrovolníků, ochotných darovat své krvetvorné buňky anonymně komukoliv z potřebných nemocných.


Vyšetřování transplantačních znaků registrovaných dobrovolníků a udržování jejich počítačové databáze, napojené na databáze dárců v ostatních zemích světa.


Průběžné vyhledávání možných dárců krvetvorných buněk pro konkrétní pacienty v ČR i v zahraničí, a to z databáze vlastní i z databází jiných registrů.


Výběr nejvhodnějších dárců pro konkrétní pacienty na základě dalších zpřesňujících vyšetření.


Prověření způsobilosti k darování a bezpečnosti odběru u vybraných dobrovolníků.


Organizaci všech kroků, spojených s odběry krvetvorných buněk vybraných dárců a s transportem odebraných štěpů za pacienty na příslušná transplantační pracoviště.


Dohled nad zdravotním stavem dárců ČNRDD po odběru.


Shromažďování dat o provedených odběrech i transplantacích a jejich analýzu za účelem dalšího vývoje optimálních pracovních postupů a výzkumu transplantačních strategií v ČR i v mezinárodním kontextu.


Úzkou spolupráci s ostatními registry dárců krvetvorných buněk, s organizacemi Bone Marrow Donors Wordlwide (BMDW), Světovou asociací dárců dřeně (WMDA) i s dalšími odbornými společnostmi z oblastí imunologie, hematologie, onkologie a transplantační medicíny v ČR a v zahraničí.