Výzkumné projekty ČNRDD

Laboratoře ČNRDD se v minulých létech i v současnosti aktivně podílely a podílejí na řadě výzkumných projektů, souvisejících s vývojovými trendy v transplantační medicíně.

  1. 1. Aktuálně probíhající projekty
  2. 2. Ukončené projekty a publikace
  3. 3. IT projekty k rozvoji programu

1. Aktuálně probíhající projekty

The Hematopoietic Cell Transplantation (HCT) component of the International Histocompatibility Working Group (IHWG). Dlouhodobý mezinárodní multicentrický projekt, koordinovaný z USA (Seattle), který průběžně shromažďuje HLA data a klinické výsledky nepříbuzenských transplantací z největších transplantačních center a HLA laboratoří celého světa. Údaje slouží k výzkumu vlivu kompatibility specifických HLA antigenů na výsledky transplantací dřeně. HLA laboratoř ČNRDD je ve východní a střední Evropě jediným účastníkem tohoto projektu.

Potřeba a využití autotransfúzí u zdravých dárců při odběru kostní dřeně. Projekt sledující nutnost podání autotransfúze po odběru kostní dřeně v souvislosti s jinými laboratorními parametry dárce; redefinování pravidel pro odběry a indikaci autotransfúzí.

2. Ukončené projekty a publikace

Analysis of KIR genes diversity of tle A1B8DR3 (AH 8.1) haplotype in the Czech National Marrow Donors Registry (CNMDR) donors. The scenario for the donor selection according tle KIR repertoire? Originální projekt ČNRDD zkoumající diverzitu repertoáru KIR genů u dárců s nejvíce konzervovaným HLA haplotypem AH 8.1 a jejich možný význam pro strategii výběru dárců hemopoetických buněk ke klinickým transplantacím. Výsledky byly v r. 2010 publikovány jako originální práce v prestižním mezinárodním časopise Tissue Antigens

Association of IL6 and CCL2 gene polymorphisms with the outcome of allogeneic haematopoietic stem cell transplantation Mezinárodní multicentrický projekt za účasti tři pracovišť z ČR (HLA laboratoř Imunologického ústavu FN Olomouc, Centrální HLA laboratoř ČNRDD v Plzni a LF UP Olomouc) a HLA pracoviště ve Slovinsku. Projekt zkoumal význam polymorfismu cytokinů pro klinické výsledky transplantací hemopoetických buněk. Výsledky byly publikovány jako originální práce v prestižním mezinárodním časopisu Bone Marrow Transplantation.

Allogeneic transplant in patiens aged over 50 years: are results from young unrelated donors comparable to those from older relatives? Multicentrický projekt, jehož se spolu s ČNRDD účastní pět transplantačních center v ČR a Slovenské republice (Plzeň, Hradec Králové, Olomouc, Praha-Královské Vinohrady a Bratislava). Práce zjišťuje, nakolik se liší výsledky transplantací hemopoetických buněk od mladých nepříbuzných dárců od výsledků transplantací se staršími sourozenci. Průběžné výsledky studie byly prezentovány na mezinárodních konferencích Evropské skupiny pro transplantace krve a dřeně a Evropské federace pro imunogenetiku v r. 2009 a v současné době jsou připraveny k publikování v odborném časopise.

Evaluating registry serology by duplicate typing with a DNA-based Metod Šlo o mezinárodní multicentrickou studii, hodnotící přesnost sérologických typizací HLA antigenů prostřednictvím nezávislé duplicitní DNA typizace. V roce 2007 se projektu zúčastnilo 5 vybraných registrů z celého světa včetně ČNRDD. Účelem bylo srovnání kvality a obecné limitace sérologických typizací v jednotlivých registrech. Vyhodnocením studie začátkem roku 2008 byly získány racionální argumenty pro kompletní přechod na DNA typizaci.

3. Ukončené projekty a publikace

V úzké spolupráci se ZČU byl do Veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích vyhlášené v roce 2010 Technologickou agenturou České republiky podán grant s názvem: "Výzkum a vývoj pokročilých IT technologií podpory vyhledávání dárce pro transplantaci kostní dřeně", který byl v r.2010 kompletně přijat.

V rámci tohoto grantu budou vyřešeny či zdokonaleny 3 základní oblasti práce ČNRDD:

Vyhledávání dárce, výpočet pravděpodobnosti shody

1. Obecná pravděpodobnost přítomnosti 6/6 ABDR shodného dárce v ČNRDD pro českého pacienta

2. Pravděpodobnost nalezení 10/10 (9/10) dárce v ČNRDD pro českého pacienta

3. u I+II současná retrospektivní analýza z již proběhlých "searchů"

4. Pravděpodobnost Cw* shody u ABDR shodných dárců

5. Pravděpodobnost DQB1* shody u ABDR shodných dárců

6. Cílený rozbor balancovaně polymorfních alelických skupin, event. "promiskuitních" asociací
1. B*35, 44 *DRB1*04,11,13
2. B*51-Cw*……B*18 –Cw* …..B*15-Cw*

7. Vizualizace výstupů otázek IV-VI do "search" reportů pro potřeby transplantačních center

8. Aktualizace vyhledávacích algoritmů tak, aby odrážely molekulárně-genetická data dárců, třídění dárců dle molekulárně-genetických typizačních výsledků.

HLA genetická diverzita registru-zhodnocení dat ČNRDD

1. Kolik unikátních HLA fenotypů (genotypů) obecně obsahuje ČNRDD

2. Kolik nových dárců musí být rekrutováno na 1 nový unikátní HLA fenotyp – efektivnost necíleného náboru?

3. Existují rozdíly v efektivnosti necíleného náboru mezi jednotlivými DC = relativní přínos jednotlivých DC k diverzitě registru.

4. Kde (v jakém regionu) nejlépe dělat nábor (kde největší šance na obohacení registru?)

Vytvoření či "upgrade" elektronické komunikace a všech databází ČNRDD

5. Vytvoření uniformního SW pro DC ČNRDD

6. Zdokonalení či nové etablování elektronického propojení mezi jednotlivými částmi (DC-KC-TC) a databázemi registru

7. Vytvoření vlastního unikátního komunikačního rozhraní se systémem EMDIS